ارزش امتحانات تشریحی مسابقات ورودی دانشگاهها در پیش بینی عملکرد آموزشی گروهی از فرهیختگان دانشگاه شیراز
45 بازدید
محل نشر: علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » پاییز 1371 و بهار 1372 - شماره 15 و 16
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی